G|Plan - Arealplanlegging

Vi tilbyr tjenester innenfor areal- og eiendomsrådgiving og hovedsakelig oppgaver knyttet til detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner. Oppgavene spenner vidt fra tidlig fase hvor planstatus, lokalgitte forutsetninger og eierforhold skal vurderes til utarbeidelse av reguleringsplan og rådgiving gjennom påfølgende byggefase.

Prosjektledelse

Rådgiving og ledelse av plan- og byggesøknadsprosesser etter plan- og bygningsloven.

Reguleringsplan

Utarbeidelse av detalj- og områdereguleringsplaner.

Analyse

Tidligfase tomteanalyser, ROS-analyser og konsekvensutredninger.